U kunt bij ons terecht voor...

Afspraak maken

Het kantoor van Dantuma Advies is gevestigd in Driezum, Fryslân en is actief in geheel Noord-Nederland.

Bel 0511 424 667 of 06 239 498 36 of stuur een mail naar info@joukedantuma.nl om vrijblijvend een afspraak te maken!

Onze diensten

Past u (bouw)plannen niet binnen de gestelde kaders van het bestemmingsplan? Dantuma Advies kan voor u een bestemmingsplan opstellen. Deze bestaat uit een toelichting, regels en een plankaart. Heeft u voor het mogen afwijken van het geldende bestemmingsplan een omgevingsvergunning nodig? Dantuma Advies schrijft hiervoor graag een ruimtelijke onderbouwing. Vanzelfsprekend kunnen wij de omgevingsvergunningaanvraag voor u coördineren door contact te onderhouden met de gemeente. Vooraf doorlopen wij met u de aanvraagprocedure en zorgen er voor dat de procedure soepel verloopt. Wij zijn volledig bekend met de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, omgevingsvergunning) en relevante wetten en regels.

De komst van de nieuwe Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten.

De Omgevingswet verplicht het Rijk, de provincie en gemeente een omgevingsvisie te maken. In de omgevingsvisie moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied. Er komt 1 loket voor burgers en bedrijven. Willen burgers of bedrijven straks een project of activiteit starten? Dan hoeven zij nog maar 1 vergunning (digitaal) aan te vragen bij 1 loket. Bedrijven hoeven minder onderzoek te doen en zijn onderzoeksgegevens straks langer geldig. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het bestemmingsplan vervangen door het omgevingsplan. In het omgevingsplan komen voor een gemeente de belangrijkste regels voor de fysieke leefomgeving samen. De nieuwe Omgevingswet gaat in 2021 in.

Dantuma Advies kan u helpen bij het indienen van inspraakreacties, zienswijzen, bezwaarschriften en beroepschriften bij de rechtbank en / of de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij maken vooraf een analyse om de haalbaarheid van uw bezwaar te toetsen. De kans op succes wordt hiermee vergroot, dus maak direct een afspraak om het door u ontvangen besluit binnen het omgevingsrecht te onderzoeken!

Heeft u last van geluidshinder door een pas aangelegde weg? Verdwijnt uw prachtige uitzicht of wordt uw privacy in gevaar gebracht door nieuwbouw? Dantuma Advies kan u helpen aan te tonen dat u de dupe bent van planologische ontwikkelingen, waardoor u mogelijk in aanmerking komt voor planschade.

Vergt de gemeente van u een planschaderisico analyse in verband met een planologische wijziging? Dantuma Advies stelt deze graag voor u op.

Bent u in aanraking gekomen met de Wet Milieubeheer en dient u te beschikken over een milieuvergunning? Dantuma Advies in Driezum helpt u graag bij het aanvragen van zo'n vergunning.

Actief in Noord-Nederland

Uw adviesbureau in...